Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων. Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση

Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων. Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 2012 (β΄ επαυξημένη έκδοση), σσ. 806 (πρβλ. ανωτ., αρ. 141).