Δικαστικές πλάνες και αποζημίωση των θυμάτων τους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 5ετίας από την εισαγωγή της νέας νομοθεσίας

Δικαστικές πλάνες και αποζημίωση των θυμάτων τους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 5ετίας από την εισαγωγή της νέας νομοθεσίας, περ. Ποινικός Λόγος, 6/2005, 1885-1888. Επίσης, με επικαιροποιημένη μορφή και τίτλο: “Δικαστικές Πλάνες και Αποζημίωση των Θυμάτων τους”, στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγ. Μιχ. Π. Σταθόπουλο, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, σελ. 1233-1238.