Δυνατότητες αντιμετώπισης της πολιτικής βίας

Δυνατότητες αντιμετώπισης της πολιτικής βίας. Η προσέγγιση της αντεγκληματικής πολιτικής, εις: Χρ. Μ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), Πόλη, εγκληματικότητα και ανασφάλεια στην εποχή της οικονομικής κρίσης, Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα: Διόνικος, 2013, 75-84 (πρβλ. ανωτ., αρ. 191).