Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, Βιβλιογραφία και Επιμέλεια Νομολογίας για την Προσωρινή Κράτηση

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, Βιβλιογραφία και Επιμέλεια Νομολογίας για την Προσωρινή Κράτηση στο συλλογικό έργο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σχόλια – Νομολογία» με εκδοτική ευθύνη των Χ. Καλαντζή, Γρ. Καλφέλη, Λ. Καράμπελα, Νεστ. Κουράκη και Λ. Μαργαρίτη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1992, 340-382.