Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 54-63γ ν. 2190/1920 (ποινικές διατάξεις ανωνύμων εταιρειών)

Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 54-63γ ν. 2190/1920 (ποινικές διατάξεις ανωνύμων εταιρειών), στο συλλογικό έργο «Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας» με επιμέλεια της ύλης από τον Ευάγγελο Περάκη, τόμος Ιβ΄, σελ. 503-518, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1992 = Πρακτικά του Δ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δίκαιου, Θεσσαλονίκη 1991, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1993, 131-151.