Εμφυλη Εγκληματικότητα. Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου

Εμφυλη Εγκληματικότητα. Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2006, επιμέλεια του συλλογικού έργου και συγγραφή των Προλεγομένων του τόμου, αυτόθι, σελ. 15- 30.