Εργογραφία

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 1. Περί της εννοίας του επικίνδυνου εις την δημοσίαν τάξιν, Ποινική Επιθεώρησις 1: 1970, 783-789.
 2. Αντιθέσεις και Αρμονία, Αθήναι 1971 (σειρά πρώτη δημοσιευμάτων Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, αρ. 55), σσ. 27.
 3. Πλάνη και ιδιότητες παρ’ Αριστοτέλει, Νέον Δίκαιον, 27: 1971, 81- 84 και 165-169.
 4. Introduction à l’étude de la criminalité en col blanc, Revue de Science criminelle, 1974, 765-781.
 5. Réflexions sur la problématique de la criminalité en col blanc, Revue pénitentiaire et de Droit pénal, 1976, 263-278.
 6. Βάσεις και τάσεις της συγχρόνου αντεγκληματικής πολιτικής, Ποινικά Χρονικά ΚΗ΄ 1978, 1-11.
 7. Contribution à une analyse pluridisciplinaire de l’infanticide, Revue pénitentiaire et de Droit pénal, 1978, 345-362.
 8. Zur sozialethischen Begründung der Notwehr. Die sozialethischen Schranken des Notwehrrechts nach deutschem und griechischem Strafrecht, Baden – Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1978 (Rechtsvergleichende Untersuchungen zur gesamten Strafrechtswissenschaft: Folge 3, Band 4), σσ. 134.
 9. Σχολιασμένη απόδοση στην ελληνική της μελέτης του Hans-Heinrich Jescheck: Strafrechtsreform in Deutschland- Allgemeiner Τeil, με τίτλο «Η Μεταρρύθμισις του Ποινικού Δικαίου της Γερμανίας, Γενικόν Μέρος», Ποινικά Χρονικά ΚΖ΄ 1977, 713-741.
 10. (Individual) Self-Defence, Contribution to the project of an international Penal Code, πολυγρ. Paris 1977, σσ. 12.
 11. Η κατάχρησις δικαιώματος κατά το ιδιωτικόν και δημόσιον δίκαιον (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 1974), Αθήναι: Α. Ν. Σάκκουλας, 1978, σσ. 190.
 12. Βιβλιοκριτική παρουσίαση της εργασίας: Η.-Η. Jescheck / G. Grebing (Hrsg.), Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978, Ποινικά Χρονικά Λ΄ 1980, 701-704.
 13. Struktur- und Auslegungsaspekte des angelsächsischen Strafrechts, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht (GA), 1981, 533-557.
 14. Τα Οικονομικά Εγκλήματα. Βασικά ζητήματα της οικονομικής εγκληματικότητος και του οικονομικού ποινικού δικαίου, Αθήναι: Α. Ν. Σάκκουλας 1982 (σειρά «Ποινικά», αρ. 13), σσ. ΧΧ + 274 και νεότερη (δεύτερη) έκδοση 1998.
 15. Τα Οικονομικά Εγκλήματα τ. Α’, Β’ Γ’ (σε συνεργασία με τον Δημ. Ζιούβα), Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007 (τρίτη έκδοση): α’ τόμος (Ι): γενικό μέρος (σσ. 351), β’ τόμος (ΙΙ): ειδικό μέρος (συλλογικό έργο στο οποίο μετέσχαν 10 συγγραφείς: σσ. 487) και γ’ τόμος (ΙΙΙ): παράρτημα νομοθετικών κειμένων (σσ. 245).
 16. Συνεργασίες στην «Μεγάλη Γενική Εγκυκλοπαίδεια Υδρία» από το 1981. Περιλαμβάνονται τα λήμματα: «Βεκκαρίας», «Βρασμός ψυχικής ορμής», «κάθειρξη», «καταναλωτής», «καταστρατήγηση νόμου» κ.λπ.
 17. «Η Ποινική Καταστολή μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος», Αθήναι / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, α΄ εκδ. 1984, σσ. ια΄ + 260˙ β΄ έκδ. 1985, σσ. ιστ΄ + 360 με Πρόλογο Ιωάννη Μιχ. Δασκαλοπούλου ˙ γ’ έκδ. 1997. Τέταρτη έκδοση: 2005: ΧΧV+σσ. 495 και πέμπτη έκδοση 2009: σσ. ΧΧV + 545, σε συνεργασία με Ν.Κ. Κουλούρη (Aθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα).
 18. Die Möglichkeiten einer kriminalpolitischen Anwendung des Umgehungsbegriffes, συμβολή στο «Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Γ. Λιτζερόπουλο», Αθήνα (εκδ. Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών) 1985, τ. Α΄, σελ. 215-271 (με επιλεγόμενα στην ελληνική γλώσσα).
 19. Pour une Ethnopsychologie pénale. Remarques sur les rapports entre l’ Ethnopsychologie et la Sociologie pénale, περ. L’ Année sociologique 1982, P.U.F. 1983, 391-414:
 20. Conception et principes du Droit pénal économique de la Grèce, Rapport national (adjoint) – Grèce , Revue Internationale de Droit pénal, 54: 1983, τευχ. 1 & 2, 331-370.
 21. Οικονομικά Εγκλήματα και Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο συλλογικό έργο «Επιλογή Ειδικών Ποινικών Νόμων. Σύντομες ερμηνευτικές παρατηρήσεις» με εκδ. επιμέλεια του Τομέα Ποινικών Επιστημών στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας 1985 , 52-74.
 22. Οι σύγχρονες προοπτικές της Εγκληματολογίας, «Αρμενόπουλος» ΛΗ΄ 1985, 925-928= Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α΄, 2005, 51-61: .
 23. Ανήλικοι Παραβάτες και Ποινική Δικαιοσύνη. Σκέψεις για μια επανεξέταση του ισχύοντος ποινικού δικαίου των ανηλίκων, Νομικό Βήμα 34: 1986, 175-179.
 24. Το «έγκλημα» της αλητείας (άρθρο 480 Ποιν. Κ.). Σκέψεις γύρω από ένα πρόβλημα της αντεγκληματικής μας πολιτικής, Δελτίο Εγκληματολογικής Ενημέρωσης», 1: 1986 , τευχ. 2, σελ. 3-8 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α΄, 2005, 103-114.
 25. Συνεργασίες στην «Επιθεώρηση Νομολογίας», Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1987-2000 (π.χ. το λήμμα « Τύπος – Ποινικό Δίκαιο»).
 26. Βιβλιοκρισίες: G. Kaiser / Η. – J. Kerner / Fr. Sack / H. Schellhoss (Hrsg.), Kleines Kriminologisches Wörterbuch, 1985 και A. Eser / B. Huber (Hrsg.), Strafrechtsentwicklung in Εuropa, 1985, «Δ.Ε.Ε» 1986/1= Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 229-235.
 27. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στην απόφ. 96 της 9.4/ 8.6 1981 του ιταλ. Συντ. Δικαστηρίου, «Αρμενόπουλος» Μ΄ 1986, 836-837.
 28. Ποινικό Δίκαιο και Ουτοπία. Ανακοίνωση που έγινε στο VI Διεθνές Ανθρωπιστικό Συμπόσιο της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, 1984, «Πρακτικά» του Συμποσίου, 1986, σελ 151-160 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 2005, 3-16) (πρβλ. και κατωτ., αρ. 161 και 184).
 29. Έκθεση για τη Βία στα Ελληνικά Γήπεδα. Πορίσματα από επτά ειδικότερες έρευνες και γενικά συμπεράσματα. Συμβολή στον Τιμητικό Tόμο που εκδόθηκε από το «Πάντειον» Πανεπιστήμιο στη μνήμη του Ηλία Δασκαλάκη, Αθήνα 1992, σελ. 295-440 (βλ. τα πορίσματα αυτά με τους σχετικούς πίνακες και στο συλλογικό έργο “Αθλητισμός – Βία – Θυματοποίηση – Προστασία”, Πρακτικά Συμποσίου Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας, 19.2.2001, Αθήνα 2002, 24 – 177). Τα πορίσματα αυτά παρουσιάσθηκαν επίσης σε έκδοση με τίτλο «Report on the Incidence of Violence at Greek Sports Stadiums» προς την 13η Άτυπη Διάσκεψη των Υπουργών Αθλητισμού των Χωρών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Αθήνα, 31.5- 2.6. 1988) και προς το «Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αντιμετώπιση της Βίας στα Γήπεδα» (Αθήνα, 17-19.2.1989).
 30. Η Αποκλιμάκωση της Ποινικής Καταστολής. Όροι και όρια (συμβολή στον Τιμητικό Τόμο « Μνήμη Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα», του οποίου ο Ν. Κουράκης είχε και την εκδοτική επιμέλεια, τ. Β΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1986, 153- 185 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 98-130.
 31. Περί Βίας, εις: του ιδίου, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄ 1991 (1989), 21-79 και σε νεότερη μορφή στο έργο Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 19-39.
 32. Φυλακή και Βία: Βίοι Παράλληλοι, Εισήγηση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας και του Εργαστηρίου Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής Θράκης την 16.5.1990 στην Αθήνα, «Πρακτικά» της Ημερίδας με θεματικό τίτλο «Σχέσεις δράστη – θύματος από θυματολογική σκοπιά», Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας 1991, 73-121= Ποινικά Χρονικά ΜΑ΄ 1991, 129-158 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 3-46= Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Αθαν. Κανελλοπούλου, τ. Β΄, Πειραιάς 1992, 1149-1194, όπου και «Υστερόγραφο για τις Ελληνικές Φυλακές».
 33. Προσωρινή κράτηση: δυσλειτουργίες ενός θεσμού (Με αφορμή την Συμβ. Πλημ. Θεσ. 1429/1986), Ποινικά Χρονικά ΛΣΤ΄ 1986, 625-629 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 199-210.
 34. Εισαγωγή στη Δικαστική Γραφολογία, Έγκλημα και Κοινωνία, Α΄ 1987, 99-107 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 211-226 = Ν. Κουράκης (επιμ.), Συμβολές στη Μελέτη της Ανακριτικής, 2005, (κατωτ., αρ. 145), 155-182.
 35. Παραδόσεις Δικαστικής Ψυχολογίας, τευχ. Α΄ (από κοινού με τον Ι. Μ. Δασκαλόπουλο) Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1987 = Συμβολές στη Μελέτη της Ανακριτικής, 2005, (κατωτ., αρ. 145), 21-47.
 36. Η ποινική καταστολή στο κατώφλι του 21ου Αιώνα. Επτά προτάσεις για ένα εναλλακτικό είδος ποινής, Έγκλημα και Κοινωνία, Α΄ 1987, 131-132 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 47-50.
 37. Σύγχρονος πολιτισμός και ανομία των νέων. Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο «Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη – Νουάρο», Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας 1987, τ. Β΄, 117 – 139 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 75 – 97.
 38. Επιμέτρηση της ποινής και στιγματισμός του εγκληματία (παρέμβαση στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελλην. Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 30.11- 1.12.1985, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1987, 227-228).
 39. Το Γερμανικό Ποινικό Δίκαιο (γενική μεταφραστική επιμέλεια, επεξεργασία συγκριτικών πινάκων και συγγραφή ορισμένων από τις συγκριτικές παρατηρήσεις στην ελληνική έκδοση του έργου του H.- H. Jescheck, Das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland, Eine Einführung), Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας, 1987, στη σειρά «Ποινικά» αρ. 25).
 40. Προσφορά και έργο του Ι. Μ. Δασκαλόπουλου, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατό του (από κοινού με την Κ. Δ. Σπινέλλη), Ποινικά Χρονικά ΛΖ΄ 1987, 689-691.
 41. Wirtschaftsdelikte in Griechenland: Erscheinungsformen und Kriminalpolitik, in: Karlhans Liebl (Hrsg.), Internationale Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Wirtschafts-kriminalität, Phaffenweiler: Centaurus Verlagsgesellschaft, 1987, 73-86.
 42. Προλεγόμενα στο έργο «Πλάτωνος Νόμοι» (απόδοση Βασ. Μοσκόβη), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1988, τ. Α΄, 1-6 και σε αναθεωρημένη μορφή με τον τίτλο «Η ποινική επικαιρότητα των πλατωνικών “Νόμων”», στον συλλογικό τόμο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλοσοφική και Νομική Σχολή), Πλάτωνος Νόμοι, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (7-8.5.2001), Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2003, 23-29 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 17 – 25.
 43. Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Μισέλ Φουκώ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ειδικό τεύχος 68 Α: 1988: Αφιέρωμα στον Ηλία Δασκαλάκη, 130-149 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α΄ 1991, 141-160 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 115-140:  και σε περίληψη ως επίμετρο στην ελληνική μετάφραση του έργου του Φουκώ «Surveiller et punir » (Επιτήρηση και Τιμωρία), εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, 411-427.
 44. Ναρκωτικά και ελληνική πραγματικότητα. Εισαγωγή στο έργο «Ο Τοξικομανής Εγκληματίας» του Λάμπρου Καράμπελα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1988, 21-67  και -σε αναθεωρημένη μορφή- στο έργο Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 108 – 138, στο περ. «Επίκεντρα», τευχ. 72, Αθήνα 1993 και σε νεότερη επικαιροποιημένη μορφή στο έργο Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 73-112.
 45. Σκέψεις για το πρόβλημα της σύγχρονης τρομοκρατίας, Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τεύχ. 1: Ιούνιος 1988, 123-131 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 179-187.
 46. Εισαγωγικό σημείωμα και παρουσίαση (στα γαλλικά) αποσπασμάτων της μελέτης του Δημητρίου Βικέλα «Le Philhellénisme en France», περ. «Τα Ψαρά», Απρ. – Ιουν. 1988, 14-17.
 47. Προς κατάργηση της θανατικής ποινής: Παλαιότερες εξελίξεις και σύγχρονες προοπτικές, Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τεύχ. 2, Δεκέμβριος 1988, 58-68 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 188-198.
 48. Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Cesare Beccaria «Περί αδικημάτων και ποινών» (μετάφραση Αδαμάντιου Κοραή), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1989, σελ. ΙΧ-ΧΧΙΙ.
 49. Βιβλιοκρισία στο έργο των Κ.Δ. Σπινέλλη/ Αγλ. Τρωιάνου-Λουλά, Δίκαιο Ανηλίκων. Ποινικές ρυθμίσεις και εγκληματολογικές προεκτάσεις, Ποινικά Χρονικά ΛΗ΄ 1988, 335-336.
 50. Δυνατότητες σύγκλισης της ποινικής με την αστική διαδικασία. Παρέμβαση στο Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 28 – 29.11.1987, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1989, 142-145.
 51. Ο θεσμός του ασύλου στις αρχαίες ελληνικές πολιτείες, περ. «Πρόσφυγες», έκδοση της Υπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, τευχ. 2, Ιούλιος 1989, 17-18 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 31-36.
 52. Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Jean – Paul Marat «Σχέδιο Ποινικής Νομοθεσίας» (μετάφραση Αλέξανδρου Σινιόσογλου), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1990, σελ. ΙΙΙ-ΙΧ.
 53. Σωφρονιστική Νομοθεσία (3η έκδοση 1995 από κοινού με την Κ. Δ. Σπινέλλη και σε συνεργασία με τον Ν. Κουλούρη και τον Ν. Τσούλο), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, (α΄ έκδ. 1990, β΄ έκδ. 1992, δ΄έκδ. 2001). Στις σελίδες 75-106 του έργου αυτού δημοσιεύεται η μελέτη του σ. «Συνολική αποτίμηση και σύνδεση με το παρελθόν του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων» (αναδημοσίευση της μελέτης στα «Σύγχρονα Θέματα» τεύχ. 41 – 42, Ιούνιος 1990, 82-92).
 54. Δίκαιο Ανηλίκων και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Παλαιότερες και νεότερες τάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εισήγηση προς το 42ο Διεθνές Σεμινάριο Εγκληματολογίας (Αθήνα 18-22.12. 1989), Πρακτικά του Σεμιναρίου με θεματικό τίτλο «Η στέρηση της ελευθερίας στο ποινικό σύστημα και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1991, 387-419 (με γαλλική περίληψη) = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 51-74 = Τιμητικός Τόμος «Χαριστήρια» στον Καθηγητή Ιωάννη Δεληγιάννη, τρίτος μέρος, Θεσσαλονίκη 1992, 591- 616.
 55. Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην στρατιωτική δικαιοσύνη, Παρέμβαση στο Γ΄ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 1 – 2 .12 .1989, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1991, 132-147 = Νομικό Βήμα 38: 1990, 401-411.
 56. Έκθεση για την πρόσφατη εξέλιξη της εγκληματικότητας στην Ελλάδα, «Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τχ. 1, Ιανουάριος 1991, 35-46.
 57. Αιτιολογική Έκθεση και σχέδιο Νόμου με τίτλο «Σωφρονιστικός Κώδικας» που καταρτίσθηκαν από Επιτροπή των καθηγητών Στ. Αλεξιάδη, Ι. Πανούση και Αν. Καθηγητή Ν. Ε. Κουράκη με συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Δικαιοσύνης έπειτα από σχετική απόφαση του τότε Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Δικαιοσύνης Αθαν. Κανελλόπουλου, «Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τευχ. 2, Μάρτιος 1991, σσ. 263.
 58. Η εργασία των κρατουμένων σε αναζήτηση μιας ταυτότητας. Σκέψεις με αφορμή το Νέο Σχέδιο Σωφρονιστικού Κώδικα 1991, «Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τευχ. 3, Δεκ. 1991, 49-78.
 59. Η ουσιαστική έννοια του εγκλήματος ως έρεισμα για τη διάκριση γνησίων και μη γνησίων ποινών (ανακοίνωση στην Ημερίδα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την 31.10.1991 εις μνήμην του καθηγητή Ιωάννη Δασκαλόπουλου), «Υπεράσπιση», τόμος 2/1992, 269-278 και σε επικαιροποιημένη μορφή στο έργο, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 71-83.
 60. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 54-63γ ν. 2190/1920 (ποινικές διατάξεις ανωνύμων εταιρειών), στο συλλογικό έργο «Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας» με επιμέλεια της ύλης από τον Ευάγγελο Περάκη, τόμος Ιβ΄, σελ. 503-518, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1992 = Πρακτικά του Δ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δίκαιου, Θεσσαλονίκη 1991, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1993, 131-151.
 61. Ποινικοί νόμοι «εν λευκώ» και αρχή της αναδρομικότητας (ά. 2 και 3 ΠΚ) (Σχόλια στην ΑΠ 1382/1990), Ποινικά Χρονικά ΜΑ΄ 1991, 577-580.
 62. L’ Εthnopsychologie entre la Sociologie pénale et le Droit pénal, στον Τόμο “Εγκληματολογία και Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Προσφορά Τιμής στην Αγλαΐα Τσήτσουρα”, Αθήνα/Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2009, σελ. 383 – 452 (μαζί με σύντομη ελληνική περίληψη του γαλλικού κειμένου).
 63. Ενημερωτικό σημείωμα για τη διεθνή επιστημονική κίνηση των ποινικών επιστημών, Ποινικά Χρονικά ΜΑ΄ 1991, 126-127.
 64. Βιβλιοκρισίες σε έργα των H. – H. Jescheck, A. Eser / B. Huber, A. Eser / K. Cornils, J. Meyer, K. D. Kerameus / Ph. J. Kozyris, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, σελ. 227-229, 235-248.
 65. Συγγραφή λημμάτων για την εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα» από το 1987. Λήμματα: «θανατική ποινή» (τ. 27, 268-270), «θρασύτητα κατά της αρχής» (τ. 28, 249), «καταδολίευση δανειστών» (τ. 32, 321-322), «κλοπή» (τ. 34, 158-160), «ληστεία» (τ. 38, 272-273), «μέτρα ασφαλείας» (τ. 42, 69-70), «μικτά ορκωτά δικαστήρια» (τ. 42, 183 επ.), «ορκωτά δικαστήρια» (τ. 44, 148-149), «ποινή» (τ. 49, 397 επ.), «ποινικό δίκαιο» (τ. 50, 7-8), «σωφρονιστική» (τ. 56, 269 επ.), «σωφρονιστικό σύστημα» (τ. 56, 270), «τοξικομανία – ναρκωτικά» (τ. 57, 329 επ.). Τα λήμματα αυτά επικαιροποιήθηκαν στη νεότερη έκδοση του 2007: “θανατική ποινή” (τ. 23, 135 – 140), “θρασύτητα κατά της αρχής” (τ. 24, 51 – 53), “καταδολίευση δανειστών” (τ. 28, 14 – 16), “κλοπή” (τ. 29, 270 – 274), “ληστεία” (τ. 38, 272-273), “μέτρα ασφαλείας” (τ. 42, 69-70), “μικτά ορκωτά δικαστήρια” (τ. 42, 183 επ.), “ορκωτά δικαστήρια” (τ. 44, 148-149), “ποινή” (τ. 49, 397 επ.), “ποινικό δίκαιο” (τ. 50, 7-8), “σωφρονιστική” (τ. 56, 269 επ.), “σωφρονιστικό σύστημα” (τ. 56, 270), “τοξικομανία-ναρκωτικά” (τ. 57, 329 επ.).
 66. Εγκληματολογικοί Ορίζοντες τ. Α΄ (σε συνεργασία με την Αγλ. Τρωιάνου – Λουλά): Θεωρία και Πρακτική της Ποινικής Καταστολής (σσ. 264), τ. Β΄: Ειδικά Εγκληματολογικά Θέματα (σσ. 154), Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1991.
 67. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, Βιβλιογραφία και Επιμέλεια Νομολογίας για την Προσωρινή Κράτηση στο συλλογικό έργο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σχόλια – Νομολογία» με εκδοτική ευθύνη των Χ. Καλαντζή, Γρ. Καλφέλη, Λ. Καράμπελα, Νεστ. Κουράκη και Λ. Μαργαρίτη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1992, 340-382.
 68. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 50-78 και σχολιασμός των άρθρων 50-58 ΠΚ, στο συλλογικό έργο «Συστηματική Ερμηνεία Ποινικού Κώδικα» που εκδίδεται από τους Καθηγητές Γ. -Α. Μαγκάκη, Ν. Ανδρουλάκη, Κ. Σταμάτη, Δ. Σπινέλλη και Α. Ψαρούδα – Μπενάκη˙ αυτοτελές τεύχος: Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1993, σσ. 165 και, σε επικαιροποιημένη μορφή, ως μέρος του συλλογικού έργου: τ. Α΄, άρθρα 1-133, Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία/ Π.Ν. Σάκκουλας, 2005, 797-911.
 69. Η εξέλιξη της εγκληματικότητας στη σημερινή Ελλάδα, περ. «Αστυνομική Επιθεώρηση», Σεπτ. 1993, 562-566 και Οκτ. 1993, 626-631.
 70. Crime in Modern-Day Greece: An Overview (National Report), περ. «Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τχ. 8, Δεκ. 1993, 61-80.
 71. Βιογραφίες επιφανών Σφακιανών: Γεώργιος Πυρουνάκης, εφημ. «Τα Σφακιά», 74/ Νοέμβ. 1993 – Γεν. 1994, 11 και 75/Μάρτ.-Μάης 1994, 18.
 72. Αντεγκληματική Πολιτική (εκδοτική επιμέλεια), Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας (σειρά «Ποινικά», αρ. 42), 1994, σσ. 486. Στις σελ. 407-424 δημοσιεύεται η μελέτη του σ. «Προτάσεις για τον εξανθρωπισμό και εξορθολογισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος».
 73. Έκθεση για την Κατάσταση στις Ελληνικές Φυλακές και τις Δυνατότητες Βελτίωσης του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας (η Έκθεση καταρτίσθηκε από τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας, με επιστημονικούς συνεργάτες τον Νέστορα Κουράκη και τον Ιάκωβο Φαρσεδάκη), Αθήνα: Τυπογραφείο της Βουλής, 1994, σσ. 47.
 74. Μνήμη Βασίλη Μοσκόβη: Ο Λυσίας και η εποχή μας, περ. «Ερμής» (περιοδικό του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, τχ. 28, Μάιος 1994, 21-22 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 27-29).
 75. Alternative Penal Sanctions in Greece (National Report), στο περ. «Asset Protection and Financial Crime», τ. 2: 1994, 257-264 = Revue Hellénique de Droit International, 47:1994, 437-444.
 76. Επιμέλεια Νομολογίας και Βιβλιογραφίας των άρθρων 1-120 ΠΚ στο συλλογικό έργο «Ποινικός Κώδικας, Σχόλια – Νομολογία» με εκδοτική ευθύνη των Π. Κακκαλή, Νέστ. Κουράκη, Αντ. Μαγγανά και Ιάκ. Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1995, 145-836. Στις σελίδες 23-34 δημοσιεύεται η μελέτη του σ. «Πολιτεύματα, Συντάγματα και Άσκηση της Εξουσίας στη Νεότερη Ελλάδα». Νεότερη επικαιροποιημένη έκδοση: 2000.
 77. Έρευνα στις Ελληνικές Φυλακές. Α΄: Τα Σωφρονιστικά Καταστήματα Ανηλίκων Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας (από κοινού με τη Φωτεινή Μηλιώνη και Ερευνητική Ομάδα Φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών), Αθήνα – Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας(σειρά «Ποινικά», αρ. 44), 1995, σσ. 431.
 78. Το αίνιγμα της αρχαίας Ελίκης, περ. «Περισκόπιο της Επιστήμης», τχ. 188, Οκτ. 1995, 36-49: (πρβλ. και κατωτ., αρ 93).
 79. Τηλεόραση και Βία: Εκλεκτικές Συγγένειες, στον συλλογικό τόμο «Δικαιοσύνη και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» (Πρακτικά του 1ου Νομικού Συνεδρίου του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών), Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας και Αφοί Π. Σάκκουλα, 1995, 159-163: = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 243-249.
 80. Greece: Coping with EU Fraud, περ. «Journal of Financial Crime», τ. 4: July 1996, 78-84 (author’s participation to the Greek part of the «Eurofraud» Project, sponsored by the «European Documentation and Research Network on Cross Border Crime», 1995).
 81. Ο Φουκώ και η αναζήτηση λύσεων στα σωφρονιστικά προβλήματα, περ. «Μανδραγόρας», τχ. 10-11, Ιαν. -Απρ. 1996
 82. Δυνατότητες βελτίωσης του σωφρονιστικού συστήματος μέσα από τη νομοθετική οδό (συμβολή στον Τιμητικό Τόμο «Μνήμη ΙΙ Ι. Δασκαλόπουλου, Κ. Σταμάτη, Χρ. Μπάκα», του οποίου ο Ν. Κουράκης είχε και την εκδοτική επιμέλεια, τ. Γ΄, Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1996, 861-870).
 83. Φραγκοκάστελο και «Δροσουλίτες» περ. «Επτά Ημέρες» της «Καθημερινής της Κυριακής», 4.8.1996, 9-11.
 84. Το «Σωφρονιστήριο» της Κεφαλληνίας και η διαβίωση των κρατουμένων σ’ αυτό κατά τα τελευταία έτη της Αγγλοκρατίας (με τη συνεργασία της Αλεξάνδρας Γ. Μοσχοπούλου), συμβολή στον Τιμητικό Τόμο «Χαρμόσυνο Αριστόβουλου Μάνεση», τ. ΙΙΙ, 1998, 135-177 και, περιληπτικά: Το «Σωφρονιστήριο» της Κεφαλονιάς, στο περ. Ε – Ιστορικά, τχ. 214 (4.12.2003), 36-39.
 85. Τα δικαιώματα των κρατουμένων στην Ελλάδα. Μία (συνταγματική) επιταγή χωρίς αντίκρισμα, περ. «Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τχ. 10, Δεκ. 1996, 11-24.
 86. Η πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων στην Ελλάδα, εισήγηση στο Σεμινάριο του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου με γενικό θέμα «Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου», Αθήνα 27.3.1996, δημοσιευμένο στον ομότιτλο τόμο με επιμ. Αγλαΐας Τσήτσουρα, Αθήνα / Κομοτηνή, Α.Ν. Σάκκουλας, 1997, 63-76.
 87. Παραβατικότητα Εφήβων και Αξίες στη Σύγχρονη Ελλάδα, ανακοίνωση στο 5οΔιεθνές Συνέδριο Ένωσης Γαλλόφωνων Εγκληματολόγων, Αθήνα 16.5.1996, δημοσιεύθηκε στον τόμο «Εγκληματίες και Θύματα στο Κατώφλι του 21ου Αιώνα. Αφιέρωμα στη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη» με επιμ. Ηρ. Δασκαλάκη κ.λπ., Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Κοινων. Ερευνών, 2000, 335-357 και (με κάποιες παραλλαγές) στον τόμο «Προκλήσεις στη Σχολική Κοινότητα. Έρευνα και Παρέμβαση», με επιμ. Νικ. Πετρόπουλου κ.λπ., Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000, 74-98.
 88. Απολογία της Αυτοκτονίας. Ένα πρώιμο ιταλόγλωσσο κείμενο του Ανδρέα Κάλβου, περ. «Μανδραγόρας», τχ. 14-15, Οκτ. 1996 – Φεβρ. 1997, 8-14 = Μνήμη Νίκου Σ. Φωτάκη, Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1997, 65-96 και σε άλλη μορφή με τον τίτλο «Το πρόβλημα της αυτοκτονίας και η προσέγγισή του από τον Ανδρέα Κάλβο», στο έργο Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 55-72.
 89. Η βία στα ελληνικά γήπεδα μεταξύ θεωρίας και πραγματικότητας, ανακοίνωση στο 2ο Νομικό Συνέδριο Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών, Αθήνα 19.4.1997 (Πρακτικά του 2ου Νομικού Συνεδρίου του Συλλόγου Αποφοίτων Κολλεγίου Αθηνών), Αθήνα: Εκδ. Δίκαιο και Οικονομία/ Π.Ν. Σάκκουλας, 1998, 153-188 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 137-161.
 90. Football Violence: Not only a British Problem, εισήγηση στο πλαίσιο σειράς σεμιναρίων που συνδιοργανώθηκαν από τους καθηγητές R. Hood και Ν. Κουράκη στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης κατά την περίοδο 30.4-1997 – 4.6.1997, στο: The Changing Face of Crime and Criminal Policy in Europe, edited by Roger Hood and Nestor E. Courakis, University of Oxford, 1999, 88-100 (Βλ. σχτ. βιβλιοκρισία  από τον Γιάννη Π. Κελεμένη) = στη European Journal on Criminal Policy and Research, 6: 1998, 293-302.
 91. Ποινή, λήμμα στον τόμο «Νομικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό» που εκδόθηκε υπό τη διεύθυνση του Κρατερού Μ. Ιωάννου από τις εκδ. Α. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα / Κομοτηνή 1998, 790-802.
 92. Organized Crime – Country Report for Greece (εθνική εισήγηση στο προσυνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, Αλεξάνδρεια Αιγύπτου 8-12.11.1997), Revue internationale de Droit pénal, τ. 69, 1998, 369-388.
 93. A contribution to the Search for Ancient Helike, σε: Τιμητικός Τόμος «Τιμαί Ιωάννου Τριανταφυλλοπούλου», Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας, 2000, 23-38 = Dora Katsonopoulou / Steven Soter / Demetrius Schilardi (eds.), Αρχαία Ελίκη και Αιγιαλεία – Ancient Helike and Aigialeia, Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, Αίγιον, 1-3.12.1995, Αθήνα, 1998, 235-250  (πρβλ. και ανωτ., αρ. 78).
 94. Μνήμη Κωνσταντίνου Γ. Γαρδίκα (1896-1984). Η συμβολή του στην εγκληματολογική επιστήμη, Ομιλία στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 10.12.1997, Ποινικά Χρονικά ΜΗ΄ 1998, 209-211 = Κωνσταντίνος Γαρδίκας, Ο Θεμελιωτής της Εγκληματολογίας στην Ελλάδα, Αθήνα – Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2000, 37-45 (τόμος υπ’ αρ. 1 στη σειρά Δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, με επιμ. Κ.Δ. Σπινέλλη).
 95. Έκθεση για την εξέλιξη της εγκληματικότητας στη σημερινή Ελλάδα περ. «Ποινική Δικαιοσύνη», 1998, 239-248 και (συμπλήρωμα για το έτος 1998), αυτόθι, 1999, 1036-1041.
 96. Ο θεσμός της αποζημίωσης καταδικασθέντων ή (προσωρινά) κρατηθέντων που μετέπειτα αθωώθηκαν, περ. «Υπεράσπιση» 1998, 483-498 = Τιμητικός Τόμος για τον Γ. -Α. Μαγκάκη με επιμέλεια G. Bemmann /Δ. Σπινέλλη, Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας, 1999, 501-516.
 97. Juvenile delinquents and society. A study of the fundamental values, institutions and juvenile delinquency in Greece, Έφηβοι παραβάτες και Κοινωνία. Θεμελιώδεις αξίες, θεσμοί και νεανική παραβατικότητα στην Ελλάδα (δίγλωσση έκδοση, αρ. 1 στη σειρά Μελέτες Ευρωπαϊκής Νομικής Επιστήμης // European Studies in Law), Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας, 1999, σσ. 183. Βιβλιοκρισίες.
 98. Το οργανωμένο έγκλημα. Φαινομενολογία του προβλήματος και δυνατότητες αντιμετώπισής του στην Ελλάδα, στα «Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου» της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, Κομοτηνή 23-25.10.1998, Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2000, σελ. 173-193 = περ. «Ποινική Δικαιοσύνη», 1999, 1017-1026 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 213 – 232.
 99. Το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος στην Ελλάδα, Προλεγόμενα στην Ελληνική έκδοση του βιβλίου του W.C. Gilmore, Βρόμικο Χρήμα, Αθήνα: Παπαζήσης, 1999, 17-21.
 100. Τα ναρκωτικά στη «Βαλκανική Οδό», Επισημάνσεις για μιαν άλλη «Καταιγίδα στα Βαλκάνια», Επιλεγόμενα στη Διημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών «Έγκλημα και Διακίνηση Ναρκωτικών. Διαβαλκανική Συνεργασία για την Πρόληψη Εξαρτησιογόνων Ουσιών» (20-21.11.1998), στο: Δελτίο Ενημέρωσης για το Ερευνητικό Έργο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τχ. 12, Ιούνιος 1999, 63-65 = Ναρκωτικά: Δρόμοι Προσφοράς – Δρόμοι Πρόληψης, Διαβαλκανική Διημερίδα, Αθήνα – Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2001, σελ. 161- 166 (τόμος υπ’ αρ. 2 στη σειρά Δημοσιεύσεων του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών, με επιμ. Κ. Δ. Σπινέλλη, Λ. Κροκίδη):    = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 117-120.
 101. Η ανθρωποκτονία χθες, σήμερα, αύριο. Βασικά πορίσματα του Εγκληματολογικού Συμποσίου με θέμα «Διεπιστημονική προσέγγιση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας» (Πάντειο Πανεπιστήμιο, 18-19.5.1998): «Ποινική Δικαιοσύνη», 1999, 1151-1154 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 43-54.
 102. Δυνατότητες δημιουργίας και λειτουργίας πανεπιστημιακών μονάδων για απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα, στα Πρακτικά του Παγκοσμίου Συνεδρίου Αποδήμων Αχαιών (Πάτρα 17-19.7.1998), Πάτρα: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, 1999, 153-156.
 103. Αντεγκληματική Πολιτική ΙΙ (εκδοτική επιμέλεια, με τη συνεργασία του Ν. Κ. Κουλούρη), Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας (σειρά «Ποινικά», αρ. 59) 2000, σσ. 519, όπου και η μελέτη του σ. «Ο μετέωρος ρόλος του εγκληματολόγου στη χάραξη της αντεγκληματικής πολιτικής» = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 141-147: (πρβλ. κατωτ., 162).
 104. Παραβατικότητα εφήβων 1983-1996. Συμπεράσματα μιας έρευνας, περ. «Ποινική Δικαιοσύνη» 2000, 185-186.
 105. Το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλειά του, περ. «Συνήγορος» Ιαν. – Φεβρ. 2000, 185-186 = Ν Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 159-169.
 106. Πολιτικοί πρόσφυγες και παροχή ασύλου στην Ελλάδα (παρατηρήσεις στην ΤριμΠλημΓυθ 271/1997), περ. «Ποινική Δικαιοσύνη» 2000, 1079-1080.
 107. Το οικονομικό έγκλημα στην Ελλάδα σήμερα, περ. «Ποινική Δικαιοσύνη», 2000, 644-654 και σε εμπλουτισμένη μορφή στο έργο Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 163-204:  και στην αγγλική γλώσσα υπό τον τίτλο «Financial Crime in Greece today», ως συμβολή στον Τιμητικό Τόμο «Οι Ποινικές Επιστήμες στον 21ο αιώνα – Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Διονύσιο Σπινέλλη», Αθήνα – Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2001, 269-292, του οποίου ο Ν. Κουράκης είχε και την εκδοτική επιμέλεια = European Journal on Criminal Policy and Research, 9: 2001, 197 – 219.
 108. Προλεγόμενα στο βιβλίο του Π. Παπαϊωάννου, Εγκλήματα Ζηλοτυπίας, Εγκληματολογική Θεώρηση και Νομολογία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2001, 11-12.
 109. Το έγκλημα της απάτης – Θεωρία, Νομολογία, Υποδείγματα, Επιμέλεια και Επεξεργασία Νομολογίας, σε συνεργασία με τις Ε. Αθανασίου και Α. Σόμπολου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2001, σελ. 307-547.
 110. Έρευνα για την Αναίρεση των Βουλευμάτων – Μια «ακτινογραφία» της πορείας τους στον Άρειο Πάγο, σύμφωνα με τα πορίσματα έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών που διεξήχθη σε συνεργασία με τις Ναταλία Παπανικολάου και Ναταλί Τεμπέλη, περ. Ποινικός Λόγος, 1/2001, 21-23.
 111. Νεότερες Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στο Δίκαιο της Παραβατικότητας των Ανηλίκων, περ. Ποινικός Λόγος, 1/2001, 301-308.
 112. Το έγκλημα και οι εγκληματολογικές επιστήμες τον 21ο αιώνα, περ. Ποινικός Λόγος, 3/2001, 801-803:  = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 63-67.
 113. Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών: Υπέρ ή Κατά; Ένα ψευδοδίλημμα της ελληνικής αντεγκληματικής πολιτικής, περ. Ποινικός Λόγος 4/2001, 1237-1244 = Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, Ποινικό Δίκαιο και Ναρκωτικά – Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2003, 159-170 = David Deitch/ Αννας Τσιμπουκλή (επιμ.), Ανοικτές Διαλέξεις, τχ. 1: Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης, Αθήνα : Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, 2009, 31 – 37= Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 121-136.
 114. Επιμέλεια και Παρατηρήσεις στην από 16.11.2000 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) επί της υποθέσεως «Σωτήρης και Νίκος Κούτρας ΑΤΤΕΕ κατά Ελλάδος», περ. Ποινικός Λόγος 4/2001, 1511-1518.
 115. Ποινικές διατάξεις που μένουν ανεφάρμοστες: Ενα κρίσιμο πρόβλημα της αντεγκληματικής μας πολιτικής, περ. Ποινικός Λόγος 6/2001, 2175-2179 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 149-158= Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επίσημοι Λόγοι – Πρυτανεία Γεωργίου Μπαμπινιώτη (2000-2003), τ. 33ος (από 1.9.2001 έως 31.8.2002), Αθήνα 2005, σελ. 891-899.
 116. Oικονομικά Εγκλήματα στην Κύπρο. Μια Πολυθεματική Προσέγγιση, εκδ. επιμ. από κοινού με Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή και Ανδρέα Καπαρδή, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2001 (σειρά «Ποινικά» αρ. 60).
 117. Απάτη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, Κριτική επισκόπηση νομολογίας, περ. Ποινικός Λόγος 6/2001, 2567 – 2595.
 118. Τα προβλήματα των αποφυλακισμένων μέσα από έρευνες του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο συλλογικό έργο «Κοινωνικός Αποκλεισμός», Αθήνα: Αρμός, 2002, 259-271, όπου περιέχονται οι εισηγήσεις τριήμερου συνεδρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 119. Η διαφθορά ως πρόβλημα της ελληνικής αντεγκληματικής πολιτικής, περ. Ποινικός Λόγος, 1/2002, 1-4 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 205-212.
 120. Τρομοκρατία και Πολιτικό Έγκλημα, περ. Ποινικός Λόγος, 5/2002, 1647-1651. = Τιμητικός Τόμος Γ. Κασιμάτη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2011, 209-216.
 121. Ο θεσμός της χορήγησης τακτικών αδειών απουσίας σε κρατουμένους: Πορίσματα από έρευνα στη Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού (από κοινού με τον Λεωνίδα Κ. Χελιώτη), περ. Ποινικός Λόγος, 5/2002, 2137-2152.
 122. Πρόλογος στα Πρακτικά της Ημερίδας «Η τρίτη ηλικία ως θύμα» (8.5.2002) της Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας, Αθήνα, 2002, 7-14.
 123. Τεχνικά αποθέματα, ασφαλιστική τοποθέτηση και ποινικές ευθύνες στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο «Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη», Αθήνα – Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2003, 317-331.
 124. Δικηγόροι στο στόχαστρο Ποινικών Διώξεων, περ. Ποινικός Λόγος, 1/2003, 1-3, και σε εμπλουτισμένη μορφή υπό τον τίτλο “Το επιτρεπτό της άσκησης ποινικών διώξεων κατά δικηγόρων που εκτελούν τα καθήκοντά τους”, ως συμβολή στον «Τιμητικό Τόμο για τον Νικόλαο Κ. Ανδρουλάκη», Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας, 2003, 929-933.
 125. Δύο πρόσφατα σημαντικά κείμενα για το δίκαιο των ανηλίκων, περ. Ποινικός Λόγος, 1/2003, 401-405.
 126. Η συμβολή του Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου στη διάπλαση της Ποινικής Νομοθεσίας, συμβολή στον συλλογικό τόμο «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός – Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου», Πρακτικά Συνεδρίου υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων (Χανιά, 7-9.7.2001), Αθήνα – Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2003, 221-224.
 127. Βιβλιοκρισία του έργου του Λ. Κοτσαλή, Η Δόμηση του Εγκλήματος, περ. Ποινικός Λόγος, 4/2003, 1785-1786.
 128. Συμμορίες Ανηλίκων στην Ελλάδα. Πορίσματα από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών (από κοινού με τη Μαρία Γαλανού και την  Πάρη Ζαγούρα), περ. Ποινικός Λόγος, 5/2003, 2205-2218. (παρουσίαση της έρευνας στην εφημ. «Το Βήμα»)Παραβατικότητα Μαθητών Λυκείου
 129. A typology of juvenile justice systems in Europe, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για την Αλίκη Γιωτοπούλου–Μαραγκοπούλου, τ. Α΄, Αθήνα: εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2003, 251-273 και διαδικτυακά
 130. Οι αντίστοιχες προς εκείνες των άρθρων 203, 207, 340, 345, 346, 296 ΑΚ πράξεις του δικαίου των δημοσίων έργων ως γενεσιουργοί λόγοι αξιώσεων του εργολάβου για τόκους και ανατοκισμό, γνωμοδότηση από κοινού με τον Καθηγητή Κώστα Ε. Μπέη και τον Δικηγόρο Ευάγγελο Κ. Μπέη, περ. Δίκη 34: 2003, 480-505.
 131. Απαράδεκτο και αβάσιμο αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής αναφορικά με την ισχύ διαταγής βρετανικού δικαστηρίου κατά τον ΚανΕΚ/44, γνωμοδότηση από κοινού με τον Καθηγητή Κώστα Ε. Μπέη, περ. Δίκη 34: 2003, 934-946.
 132. Αλλοδαποί, μεταναστευτική πολιτική και εγκληματικότητα, περ. Ποινικά Χρονικά ΝΓ΄ 2003, 577-583:  = Τιμητικός Τόμος «Χαριστήριος» για τον Δημήτριο Γ. Νιάνια, Αθήνα: Α.Α. Λιβάνης, 2006, 207-221 = Εταιρία Δικαστικών Μελετών (εκδ. επιμ.), Μετανάστευση και Δίκαιο, Αθήνα/ Κομοτηνή, 2007, 119 – 138.
 133. Αντεγκληματική πολιτική ΙΙΙ (εκδ. επιμ. με τη συνεργασία Νικ. Κ. Κουλούρη), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2003, σς. 394 (σειρά «Ποινικά», αρ. 61).
 134. Αντεγκληματική Πολιτική ΙV (εκδ. επιμ. με τη συνεργασία Νικ.Κ. Κουλούρη), Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2003, 378 (σειρά «Ποινικά», αρ. 62).
 135. Προλεγόμενα στο βιβλίο της Α. Τρωιάνου – Λουλά: Έγκλημα και Μεταφυσική, Αθήνα – Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2004, 11-12.
 136. Ο Ανδρέας Λασκαράτος ως πολιτικός και η συμμετοχή του στις εκλογές για την 9η Ιόνιο Βουλή, συμβολή στον συλλογικό τόμο της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών «Ανδρέας Λασκαράτος: 100 χρόνια από τον θάνατό του (1901-2001)», Αργοστόλι, 2004, 129-134.
 137. Η νέα ελληνική νομοθεσία για τους παραβατικούς ανηλίκους (ν. 3189/2003) -Από τη θεσμοθέτηση (law in books) στην εφαρμογή (law in action), περ. Ποινικός Λόγος 1/2004, 1-6 = Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, «Δημοκρατία – Ελευθερία – Ασφάλεια, Ι», Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2005, σελ. 401-410.
 138. Η ελληνική δημόσια τάξη ως λόγος αποκλεισμού της εκτελεστότητας αλλοδαπής απόφασης, γνωμοδότηση από κοινού με τον Καθηγητή Κώστα Ε. Μπέη και τους Δικηγόρους Ευάγγελο Ν. Κουράκη και Ευάγγελο Κ. Μπέη, περ. Δίκη 35: 2004, 280-295.
 139. Έρευνα για την αναίρεση των ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου, από κοινού με τη δικηγόρο Ναταλία Παπανικολάου, περ. Ποινικός Λόγος, 6/2004, σελ. 2499-2510.
 140. Νεαροί κρατούμενοι μετά την αποφυλάκισή τους: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα ποσοστά υποτροπής και η περαιτέρω πορεία τους μέσα στην κοινωνία, από κοινού με την Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ευγενία Σταθουλοπούλου και την Εγκληματολόγο – Δικηγόρο Φωτεινή Μηλιώνη, περ. Ποινικός Λόγος, 6/2004, σελ. 2895-2912. Πρβλ. και τη συναφή εργασία: Προβλήματα υποτροπής νεαρών κρατουμένων. Πορίσματα επαναληπτικής (follow-up) έρευνας του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (Πανεπιστήμιο Αθηνών),  εις: Στράτου Γεωργούλα (επιμ.), Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα. Τιμητικός Τόμος για τον Στέργιο Αλεξιάδη, Αθήνα: Εκδ. ΚΨΜ, 2007, 45 – 55 και εις: Κ.Δ. Σπινέλλη (επιμ.), Στηρίζοντας τον Ανήλικο Παραβάτη. Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, 143-159.
 141. Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2004 (σσ. 434) (πρβλ. κατωτ., 199).
 142. Ομιλία κατά την τελετή επίδοσης Τιμητικού Τόμου στον καθηγητή του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  Διονύσιο Δ. Σπινέλλη, εις: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επίσημοι Λόγοι – Πρυτανεία Γεωργίου Μπαμπινιώτη (2000-2003), τ. 33ος (από 1.9.2001 έως 31.8.2002), Αθήνα 2005, σελ. 707-712 = Ν.Ε. Κουράκη (επιμ.), Οι Ποινικές Επιστήμες στον 21ο Αιώνα. Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Διονύσιο Σπινέλλη, τ. Β΄ Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2001, σελ. 1314-1319.
 143. Δήμιοι και Θανατικές Εκτελέσεις, περ. Ε-Ιστορικά, τχ. 231 (8.4.2004), 6-12.
 144. Για να νιώθουμε ασφαλείς μέσα σε μια κοινωνία ενεργών πολιτών. Πρακτικό Εγχειρίδιο για τη νόμιμη προστασία του πολίτη από την καθημερινή παραβατικότητα (επιμέλεια συλλογικού τόμου και προλεγόμενα [σελ. 7-16]), Αθήνα: εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, 2006, σσ. 125.
 145. Συμβολές στη Μελέτη της Ανακριτικής, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2005 (α΄ έκδ. 2004), επιμέλεια συλλογικού έργου και συγγραφή των εκεί μελετών “Προβλήματα Ανακριτικής στο Ελληνικό Δίκαιο της Απόδειξης” (σελ. 21-47 – πρβλ. ανωτ., αρ. 35) και “Εισαγωγή στη Δικαστική Γραφολογία” (σελ. 155-182 – πρβλ. ανωτ., αρ. 34).
 146. Δικαστικές πλάνες και αποζημίωση των θυμάτων τους. Με αφορμή τη συμπλήρωση 5ετίας από την εισαγωγή της νέας νομοθεσίας, περ. Ποινικός Λόγος, 6/2005, 1885-1888. Επίσης, με επικαιροποιημένη μορφή και τίτλο: “Δικαστικές Πλάνες και Αποζημίωση των Θυμάτων τους”, στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγ. Μιχ. Π. Σταθόπουλο, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, σελ. 1233-1238.
 147. Εμφυλη Εγκληματικότητα. Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2006, επιμέλεια του συλλογικού έργου και συγγραφή των Προλεγομένων του τόμου, αυτόθι, σελ. 15- 30.
 148. Η «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη «μεταξύ της θείας και ανθρώπινης δικαιοσύνης». Μια εγκληματολογική προσέγγιση, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο Γενέθλιον Αποστόλου Γεωργιάδη, Αθήνα – Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, τ. ΙΙ, 2006, 2689-2720:.
 149. Ασφάλεια και Ελευθερία. Τα μεταξύ τους στατικά και δυναμικά όρια, περ. Νομικό Βήμα, 54 (2006), 1217-1226 = εις: Χ.Μ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), (Αν)ασφάλεια, Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, 15-33 = στον Τιμητικό Τόμο Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως, τ. ΙΕ, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 657-668..
 150. Θέσεις γύρω από την αναθεώρηση των κυρώσεων και σωφρονιστικών θεσμών του Ποινικού Κώδικα, περ. Ποινικός Λόγος, 1/2006, σελ. 3-10 = στον Τιμητικό Τόμο για την Καθηγήτρια κ. Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας , 2008, σελ. 1261 – 1274.
 151. Επιμέτρηση της Ποινής και Αντεγκληματική Πολιτική, περ. Ποινικά Χρονικά ΝΖ΄ 2007, 289-295 και σε γαλλική απόδοση: Le prononcé de la peine et les Droits de l’ Homme, εις: Alice Yotopoulos – Marangopoulos (dir.), Droits de l’ Homme et Politique anticriminelle, Athènes/Komotini/Bruxelles, 2007, 31 – 52 = Πεπραγμένα Διεπιστημονικού Φροντιστηρίου 2012-2013 με τίτλο «Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης (Καθηγητής Ιωάννης Στράγγας), τόμος 6Β, εκδ. Σάκκουλα/ Nomos Verlag/ L’ Harmattan, σελ. 869-903. Επίσης, δημοσιεύθηκε με τίτλο “Επιμέτρηση της ποινής και Δικαιώματα του Ανθρώπου“, στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Αργύριο Καρρά, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, σελ. 79-95.
 152. Το ποινικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας υπό το πρίσμα του νέου εταιρικού και χρηματιστηριακού δικαίου (ν. 3016/2002, 3340/ 2005 και 3604/ 2007) (από κοινού με τον Δημ. Ζιούβα), περ. Ποινικός Λόγος, 1/ 2007, 5 – 29 και στο συλλογικό έργο του ιδίου σε συνεργ. με Δημ. Ζιούβα “Τα Οικονομικά Εγκλήματα, ΙΙ”,  Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας 2007, 117 – 170 (πρβλ. ανωτ., αρ. 14).
 153. Ενταξη αλλοδαπών στην Ελλάδα, Παρατηρήσεις με την ιδιότητα του συντονιστή αυτής της θεματικής ενότητας σε Συνέδριο που διοργανώθηκε στην Κομοτηνή από τη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (28 – 29.11.2006), εις: Αθ. Π. Συκιώτου (επιμ.), Αλλοδαποί στην Ελλάδα: Ενταξη ή Περιθωριοποίηση; , Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, 105 – 108.
 154. To πρόβλημα της ανεπαρκούς αιτιολογίας κατά την επιμέτρηση της ποινής, περ. Ποινικός Λόγος, 3/2007, 545-548 = Αγγ. Πιτσελά (επιμ.), Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη, Συνέδριο προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2012, 61-67 (επικαιροποιημένη μορφή).
 155. Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, επιμέλεια του συλλογικού έργου (σσ. 161) και συγγραφή Προλεγομένων του τόμου: σελ. 7 – 11. Επίσης, του ιδίου: Η συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση του εγκλήματος και τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας, περ. Ποινικός Λόγος 2/2005, σελ. 393-396, καθώς και εισήγηση με τίτλο «Τοπικά συμβούλια πρόληψης παραβατικότητας», στα Πρακτικά Ημερίδας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Μεσσηνίας (Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Μεσσηνίας) με θέμα: «Κοινωνική πολιτική των ΟΤΑ – Δράσεις κοινωνικής υποστήριξης του ευρύτερου πληθυσμού και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων», Καλαμάτα, Ιούνιος 2005, σελ. 81-86.
 156. Ευθανασία: Ενα Ακανθώδες Ζήτημα, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, επιμέλεια (από κοινού με την Κ.Δ. Σπινέλλη) του συλλογικού έργου και τελική θεώρηση της Εισαγωγής και της Εκθεσης των Πορισμάτων του τόμου, σελ. 9 – 15, 17 – 62.
 157. Μέριμνα για τους αποφυλακιζόμενους. Η σημαντικότερη προϋπόθεση για μείωση της υποτροπής, αλλά και για μια αντεγκληματική πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο, περ. Ποινικός Λόγος, 2/ 2008, σελ. 253 – 257 = Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2010, σελ. 517-52 = Προλεγόμενα στο έργο: Ευδ. Φασούλα/ Βίνα Τσιλιμιγκάκη/ Αρχ. Διακάκη (επιμ.), Μετά την Αποφυλάκιση. Οδηγός για αποφυλακισμένους, Αθήνα: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2009.
 158. Θεωρία της Ποινής. Μια Εισαγωγή, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2008 (σσ. 215).
 159. Αποκάλυψη των “σκανδάλων” με αθέμιτα τεχνολογικά μέσα και προστασία της αξίας του ανθρώπου, περ. Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ), 5: 2008, 299 – 302.
 160. Εγκλημα και εγκληματολογία μέσα από την προοπτική του 2020…, περ. Νέοι, Εγκλημα και Κοινωνία (έκδοση του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού, Παν/μιο Αιγαίου), τχ. 1, Νοέμβριος 2008, σελ. 20 – 23.
 161. Strafrecht und Utopie, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο (Festschrift) για τον Καθηγητή Manfred Seebode, De Gruyter Verlag, 2008, 3 – 13  (για το ελληνικό κείμενο αυτής της μελέτης, βλ. ανωτ., αρ. 28)
 162. Die Rolle des Kriminologen bei der Gestaltung der Kriminalpolitik, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο (Festschrift) για τον Καθηγητή Klaus Tiedemann, Carl Heymanns Verlag, 2008, 1577 -1581  (για το ελληνικό κείμενο αυτής της μελέτης, βλ. ανωτ., αρ. 103).
 163. Οδηγός Εγκληματολογικής Βιβλιογραφίας, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2008, επιμέλεια (από κοινού με τον Χρ. Τσουραμάνη και με συντονισμό της Μαρίας Γαλανού).
 164. Μορφές σχολικής βίας και δυνατότητες αντιμετώπισής της, εις: περ. Ποινικά Χρονικά, ΝΘ΄ 2009, 865 – 871 = Θεόδ. Β. Θάνος (επιμ.), Παιδική Παραβατικότητα και Σχολείο. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Ωδείο Ρεθύμνου (1.4.2009), Αθήνα: εκδ. Τόπος, 2009, 85–115 = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό www.theartofcrime.gr , τεύχος 11, Ιούλιος 2009 = (εν μέρει) Ειδική Επιτροπή Μελέτης των Ομάδων Ενδοσχολικής Βίας (επιμ. Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου), Ομαδική Βία και Επιθετικότητα στα Σχολεία, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 259 – 272, με τίτλο μελέτης: “Δυνατότητες αντιμετώπισης της οργανωμένης σχολικής βίας (bullying)”.
 165. Οι βίαιες πράξεις και η λογική τους, επιμέλεια (από κοινού με την Ντόρα Περτέση) του συλλογικού έργου, Α.Ν. Σάκκουλας, 2009.
 166. (Αν)ασφάλεια, Τιμωρητικότητα και Αντεγκληματική Πολιτική, Α.Ν. Σάκκουλας, 2009, επιμέλεια (από κοινού με τη Χριστίνα Ζαραφωνίτου). Παρουσιάζονται και αναλύονται τα πορίσματα διενεργηθείσας έρευνας –στο ίδιο πλαίσιο βλ. και το δημοσίευμα «Ο φόβος του εγκλήματος στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και οι τάσεις αυστηροποίησης της ποινικής καταστολής», περ. «Ποινικός Λόγος», 2008, 1007-1015.
 167. Το μέλλον της εγκληματικότητας και η εγκληματολογία του μέλλοντος υπό τη σκιά της παγκοσμιοποίησης, περ. Ποινική Δικαιοσύνη και Εγκληματολογία, τχ. 2: Οκτώβριος 2009, 67 – 73:(πρβλ. και κατωτ., αρ. 175).
 168. Hans-Heinrich Jescheck, In memoriam, περ. Ποινικά Χρονικά, ΝΘ΄ 2009, 959.
 169. Κλασικά Ιδεώδη για μια Σύγχρονη Παιδεία, Αθήνα: Ροές/ Δοκίμια, 2009, σσ. 162 (τιμήθηκε με το βραβείο δοκιμίου 2010 από το Ελληνικό Τμήμα του International P.E.N. Club: http://kapodistriako.uoa.gr/stories/print.php?id=167_lf_01#link07 ).
 170. Δυνατότητες αξιοποίησης στοιχείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη νομική σκέψη, Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για την Καθηγήτρια Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 1239 – 1260 Σημειώνεται ότι ο Νέστωρ Κουράκης ήταν επίσης ο επικεφαλής της Συντακτικής Επιτροπής για την έκδοση αυτού του Τιμητικού Τόμου και εκείνος που προέβη σε παρουσίαση του έργου της τιμωμένης κατά την τελετή επίδοσης του Τόμου την 3.2.2010 (βλ. τόμο: Επίσημοι Λόγοι Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 35, Αθήνα 2011, σελ. 309-312).
 171. 12 + 1 Αναγκαίες Βελτιώσεις της Ποινικής Νομοθεσίας περί Ανηλίκων Δραστών, περ. “Ποινικός Λόγος”, τχ. 3/ 2009, σελ. 395 – 397 = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 13, Φεβρουάριος 2010.
 172. (Αν)Αξιοπιστία των αστυνομικών στατιστικών;, ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 14, Απρίλιος 2010:
 173. Ηγέτες σε Εποχή Κρίσης. Οι “κόκκινες γραμμές” που ένας πολιτικός πρέπει απαρέγκλιτα να τηρεί, εφημ. “Βήμα”, ειδικό ένθετο “Βήμα Ιδεών”, 5.6.2010, σελ. 22.
 174. Η προσέγγιση της ρυθμιστικής αρχής (ΕΣΡ) στο ζήτημα της χρηματοδότησης του κινηματογράφου από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, περ. Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιMEE), 7:2010, 494-497.
 175. The Future of Criminality and the Criminology of Future under the Shadow of Globalization, Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, 2010, 1873-1887 (πρβλ. και ανωτ., αρ. 167).
 176. Εισαγωγικά στη Γυναικεία Εγκληματικότητα, εφημ. “Βήμα”, ειδικό ένθετο “Βήμα Ιδεών”, 6.11.2010, σελ. 23-24.
 177. Εθισμός στο Διαδίκτυο, στο ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 16, Νοέμβριος 2010 = περ. Ποινικός Λόγος, 2009, 1089-1093 = στο έργο: Αν. Κουμούλα/ Κωνστ. Σκλάβου (επιμ.), Εξαρτήσεις στην Εφηβεία: Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους, εκδ. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Σισμανόγλειο ΓΝΑ, Αθήνα, 2013, σελ. 105-117.
 178. Διαμεσολάβηση, συνδιαλλαγή και εξώδικη επίλυση ποινικών διενέξεων, συμβολή στο συλλογικό έργο: Θεόδ. Π. Θάνος (επιστ. επιμ.), Η Διαμεσολάβηση στο Σχολείο και την Κοινωνία, Αθήνα: Πεδίο, 2011, 141-148.
 179. Χτυπώντας τις ρίζες της βίας στη σύγχρονη Ελλάδα, ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 18, Απρίλιος 2011.
 180. Διαφάνεια & Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Πρακτικά Ημερίδας που συνδιοργανώθηκε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο 2011 από τον Συνήγορο του Πολίτη, την Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος και το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιμέλεια των Πρακτικών έγινε από τον Νέστορα Κουράκη, την Κ.Δ. Σπινέλλη και την Πάρη Ζαγούρα, η δε έκδοση από τις εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα/ Κομοτηνή 2012. Στον τόμο αυτόν (σελ. 299-314) δημοσιεύθηκε και η εισήγηση του Ν. Κουράκη «Καταπολεμώντας τη διαφθορά στην Ελλάδα» = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 19, Ιούλιος 2011.
 181. Confronting Corruption in Greece, αγγλόφωνη έκδοση του ηλεκτρονικού εγκληματολογικού περιοδικού www.theartofcrime.gr , issue 3, May 2011 (πρβλ. κατωτ. 193).
 182. Στο μυαλό ενός τρομοκράτη, περ. Ιστορία Εικονογραφημένη, τχ. 516, Ιούνιος 2011, 26-27.
 183. O παραβατικός έφηβος, στον Τιμητικό Τόμο (Αφιέρωμα) για την Καθηγήτρια Ισμήνη Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2011, σελ. 237 – 245 = Θεόδ. Β. Θάνος (επιμ.), Παιδική Παραβατικότητα και Σχολείο. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Ωδείο Ρεθύμνου (1.4.2009), Αθήνα: Εκδ. Τόπος, 2009, 137-146= τόμος “Παιδεία”. Πρακτικά επιστημονικής Διημερίδας Ιονίου Σχολής, Δεκέμβριος 2008, Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη, 2010: 156-168 = Ηλίας Ε. Κουρκούτας & Θεόδωρος Β. Θάνος (επιμ.), Σχολική βία και παραβατικότητα, Αθήνα: Τόπος, 2013, σελ. 113-121.
 184. Diritto penale e utopia , περ. Diritto penale XXI secolo, anno X – 1/2011, σελ. 161 – 171 (πρβλ. και ανωτ., αρ. 28).
 185. Προλεγόμενα στον τόμο “Διεπιστημονικότητα, Διεταιρικότητα και Κοινωνική Ενταξη του Νεαρού Παραβάτη” με επιμ. Πάρης Ζαγούρα, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2011, σελ. 13-15.
 186. Το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών ως φορέας διδασκαλίας και έρευνας στον χώρο της Εγκληματολογίας, στον τόμο: Εγκληματολογία: Διδασκαλία και Ερευνα στην Ελλάδα. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, με επιμ. Ν. Κουράκη, Χρ. Ζαραφωνίτου, Χρ. Τσουραμάνη και Ευ. Χαϊνά, Αθήνα/ Κομοτηνή: A.Ν. Σάκκουλας, 2011, σελ. 559-571.
 187. Μια χρονική συγκυρία, Δύο θάνατοι, Ένα μήνυμα, στο: ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 20, Νοέμβριος 2011.
 188. Βιντεοσκοπημένη Συνέντευξη σε θέματα αντεγκληματικής πολιτικής, ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 20, Νοέμβριος 2011
 189. Διαχρονικές αρχές βυζαντινής στρατηγικής και τακτικής, με πρόλογο Βασιλείου Μαρκεζίνη και επίλογο Σπύρου Τρωιάνου, Αθήνα: εκδ. Ποιότητα, 2012, σσ. 181 (παρουσιάσθηκε στην Ακαδημία Αθηνών από τον Ακαδημαϊκό και Στρατηγό Δημ. Σκαρβέλλη, βλ. Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, τ. 87:2012, σελ. 195-200).
 190. Για μια μεταναστευτική πολιτική με ανθρωπισμό και αποτελεσματικότητα, ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό www.theartofcrime.gr , τεύχος 21, Μάρτιος 2012.
 191. Περί πολιτικής βίας από πολίτες στην Ελλάδα σήμερα. Η προσέγγιση της αντεγκληματικής πολιτικής, περ. Ποινικά Χρονικά, ΞΒ΄ 2012, σελ. 81-90.
 192. Βία και Δημοκρατία. Πολιτικές Υποθήκες του Παν. Κανελλόπουλου για την Πολιτική Βία, ελλην. έκδ. του περ. “Foreign Affairs”, Ιούλιος 2012, σελ. 86-97˙ πρβλ. τη μελέτη του Νέστορα Κουράκη: Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Πολιτική Βία. Εναντίωση στη Βία αλλά και Μετριοπάθεια στην Αντιμετώπιση των Ηπιότερων Μορφών της, εις: Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου (επιμ.), Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο (Αθήνα, 22-25.11.2012), Αθήνα 2013, σελ. 127-142.
 193. Διαφάνεια και Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2012, επιστημ. επιμέλεια, από κοινού με Κ.Δ. Σπινέλλη και Π. Ζαγούρα,  του έργου -στον τόμο αυτό περιλαμβάνεται (σελ. 299-314) και η μελέτη του Ν. Κουράκη: Καταπολεμώντας τη διαφθορά στην Ελλάδα (πρβλ. ανωτ., αρ. 180).
 194. Η πορνογραφία ανηλίκων στο διαδίκτυο (άρθρο 384 Α ΠΚ). Τα όρια μιας δικαιοκρατικής και εφικτής ποινικής καταστολής της, περ. «Εγκληματολογία», Ι/2012, 14-23.
 195. Ενας δεκάλογος λειτουργίας πανεπιστημιακού κέντρου ερευνών για εγκληματολόγους και ποινικολόγους στην Ελλάδα. Το παράδειγμα του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (με επισυναπτόμενη μετάφραση στα αγγλικά), εις: Χριστ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), Το επάγγελμα του Εγκληματολόγου σήμερα: Περιεχόμενο, Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, 116-128.
 196. Εισαγωγή στο έργο: «Διακρίσεις: Πολιτικές, Νομικό Πλαίσιο, Πρακτική Εφαρμογή», Αθήνα: Επάνοδος (Κέντρο Επανένταξης Αποφυλακιζομένων), 2012.
 197. Εισαγωγή στη Μελέτη του Αστυνομικού Αφηγήματος, στο ηλεκτρονικό περιοδικό www.theartofcrime.gr, τεύχος 24, Απρίλιος 2013 (πρβλ. και δημοσίευμα αρ. 248).
 198. Συμβολή στη μελέτη των πηγών του έργου «Τακτικά» Λέοντος Στ’ του Σοφού και του τρόπου προσέγγισης από αυτό των θρησκευτικών ζητημάτων, στον: Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Σπ. Τρωιάνο, Αθήνα, 2013, σελ. 705-737 (πρβλ. ανωτ., αρ. 189).
 199. Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων. Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 2012 (β΄ επαυξημένη έκδοση), σσ. 806 (πρβλ. ανωτ., αρ. 141).
 200. Δυνατότητες αντιμετώπισης της πολιτικής βίας. Η προσέγγιση της αντεγκληματικής πολιτικής, εις: Χρ. Μ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), Πόλη, εγκληματικότητα και ανασφάλεια στην εποχή της οικονομικής κρίσης, Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα: Διόνικος, 2013, 75-84 (πρβλ. ανωτ., αρ. 191).
 201. Confronting Corruption in Greece and Italy (in collaboration with Prof. Grazia Mannozzi), in: Professor Dr. Chr. Dedes in memoriam (Gedächtnisschrift), Athen/ Komotini: Ant.N. Sakkoulas, 2013, 11-44. Σημειώνεται ότι ο Νέστωρ Κουράκης είχε και την επιμέλεια του Τιμητικού αυτού Τόμου, που εκδόθηκε σε δύο μέρη (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) εις μνήμην του Καθηγητή Χρίστου Δέδε, και ήταν αυτός ο οποίος προέβη στην παρουσίαση του έργου του Καθηγητή αλλά και του ίδιου του Τόμου, κατά την τελετή επίδοσης στην οικογένειά του, την 10.6.2013 (βλ. τόμο: Επίσημοι Λόγοι Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 36, σελ. 309-313).
 202. Oι παραβιάσεις της συνθήκης της Λωζάννης σε σχέση με το ελληνικό στοιχείο Ιμβρου και Τενέδου, περ. «Νέα Πολιτική», Αύγουστος 2013, σελ. 46-49.
 203. Η δωροδοκία από την άποψη της αντεγκληματικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις συστάσεις προς την Ελλάδα της GRECO, Εισήγηση κατά το 6οΣυνέδριο της Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (Αθήνα, 31.5.2013), εις: Πρακτικά του ενλόγω Συνεδρίου, με τίτλο: Η Ποινική Διαχείριση της Δωροδοκίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 109-127 = Ποινικά Χρονικά ΞΓ’ 2013, 561-567.
 204. Κωνσταντίνος Καραμανλής: Τα προσωπικά χαρακτηριστικά ενός πολιτικού ηγέτη, περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος 2013, σελ. 49-54.
 205. «Τεχνάσματα του Πολέμου» κατά το Διεθνές Δίκαιο, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Σπ. Βρέλλη, Aθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σελ. 503-508 (πρβλ. και ανωτ., αρ. 189).
 206. Γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι; περ. «Νέα Πολιτική», Ιαν.-Φεβρ. 2015, σελ. 8.
 207. Εναλλακτικό Σχέδιο οικονομικής στρατηγικής για την Ελλάδα και την Ευρώπη, περ. «Νέα Πολιτική», Οκτώβριος 2013, σελ. 56-58.
 208. Επιτυχημένες «Καλές Πρακτικές» κατά της Διαφθοράς. Τα παραδείγματα του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης, Εισήγηση που παρουσιάσθηκε σε εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος της κοινωνίας στην αντιμετώπιση της διαφθοράς», με συνδιοργάνωση του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Ιωάννη Τέντε και της Γεν. Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης (Αθήνα, 19.12.2013), περ. «Εγκληματολογία» 2013, τχ. 1-2, 34-37 = (διαδικτυακός) Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Αντώνη Μαγγανά, με γενικό τίτλο «Σύγχρονες Τάσεις Αντεγκληματικής Πολιτικής» και με επιμ. Εφης Λαμπροπούλου, Στέλλας Παπαμιχαήλ και Παναγιώτη Σχίζα, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση, 2018, 254-265.
 209. Ο εξέχων ρόλος της Μεσαίας Τάξης στα Πολιτικά του Αριστοτέλους, περ. «Νέα Πολιτική», Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013, σελ. 52-53.
 210. 3+4 ιδέες για λιγότερους φόρους και περισσότερη ανάπτυξη, περ. «Νέα Πολιτική», Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014, σελ. 6-7.
 211. Συνηγορία για μια πολιτιστική σύγκλιση της Ευρώπης, περ. «Νέα Πολιτική», Μάρτιος 2014, σελ. 53-54.
 212. Οκτώ πυλώνες του ΟΟΣΑ για μια πιο εξορθολογισμένη δημόσια διοίκηση, περ. «Νέα Πολιτική», Απρίλιος 2014, σελ. 68-69.
 213. Εισαγωγή στη μελέτη των εγκλημάτων από ερωτικό πάθος, σε: Αίνος Μνήμης Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2015, 333-340 και περ. «Εγκληματολογία», 2017, σελ. 54-58. Επίσης, περ. De Jure (Νομικό Περιοδικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νέων Νομικών Αθήνας – ELSA), τ.χ. 9, Ιαν. – Μάρτιος 2014, 21-24.
 214. Επίκαιρες σκέψεις του Ισοκράτη για την έξοδο από την σημερινή κρίση, στον Τιμητικό Τόμο Νικολάου Κ. Κλαμαρή, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2016, 345-350 =  περ. «Νέα Πολιτική», Μάιος 2014, σελ. 12-15.
 215. Οκτώ μέτρα για να αντιμετωπισθεί η ανεργία των νέων, περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτ.- Οκτ. 2014, σελ. 15-18.
 216. Towards a Greek  immigration policy with humanity and an effective outcome, in: European Public Law Series, vol. CXIII, Contemporary Immigration in Greece: A Sourcebook, edited by Th. Fouskas & Vas. Tsevrenis, 2014, pp. 45-49.
 217. Attitudes in Greece regarding corruption and towards ways of copying with it, in Greek review: «Εγκληματολογία» 2014, issue. 1-2, 142-149 and online:  (πρβλ. και κατωτ., αρ. 226).
 218. Τέσσερα παράλληλα συστήματα νομιμότητας στην Ελλάδα της Κατοχής, περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014, σελ. 72-77.
 219. Ενας δεκάλογος για την αναθεώρηση του Συντάγματος, περ. «Νέα Πολιτική», Ιαν. – Φεβρ. 2015, σελ. 68-69.
 220. Πέντε χρόνια μνημόνιο: Τι έφταιξε και τι μπορεί να γίνει, περ. «Νέα Πολιτική», Μάιος – Ιούνιος 2015, σελ. 8-9.
 221. Ανάγκη μιας αξιοκρατικής και «ανοιχτής» παιδείας, περ. «Νέα Πολιτική», Μάιος – Ιούνιος 2015, σελ. 62-63.
 222. Anti-corruption efforts in Greece: Between Law in Books and Law in Action, in: “The Art of Crime”, English internet edition), issue 7, July 2015.
 223. Editorial με τίτλο: “An Introduction to the Special Issue on the Problem of Corruption and on Feasible Ways of Tackling it”, in: “The Art of Crime”, English internet edition), issue 7, July 2015.
 224. Δυσχέρειες στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, Παρατηρήσεις με την ιδιότητα του προεδρεύοντος στη συνεδρία με αντικείμενο τα εγκλήματα διαφθοράς, σε συνέδριο στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 24 & 25.4.2015, εις: Μαρία Καϊάφα – Γκμπάντι (επιστ. εποπτ.), Εγκλημα & Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα, τ. 3., Αθήνα: έκδ. Δίκαιο και Οικονομία, 2015, σελ. 580-582.
 225. Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά. Το Πρόβλημα και οι Τρόποι Επίλυσής του, επιμ. από κοινού Νέστορα Κουράκη με Αναστ. Σαμαρά-Κρίσπη και με τη συνεργασία Σίλιας Λιάγκουρα, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2015, σς. 290.
 226. «Στάσεις» για τα αίτια της διαφθοράς στην Ελλάδα και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της σε περίοδο κρίσης. Πορίσματα έρευνας σε φοιτητές Ελληνικών πανεπιστημίων, στο συλλογικό έργο: Νέστορα Κουράκη και Αναστ. Σαμαρά (επιμ.) με τη συνεργασία Σίλιας Λιάγκουρα, «Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά. Το Πρόβλημα και οι Τρόποι Επίλυσής του», 2015 (ανωτ., αρ. 225)= σε: Δημ. Ζιούβα (επιμ.), Δίκαιο & Πολιτική κατά της Διαφθοράς, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, 405-420 (πρβλ. και ανωτ., αρ. 217).
 227. Ο θεσμός του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Εισαγωγική και κριτική προσέγγιση στον θεσμό ιδίως μετά τη θέσπιση του Ν. 4205/2013, Ποινικά Χρονικά ΞΕ’ 2015, 321-325 = Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, 945-957 = Δήμητρα Φ. Σορβατζιώτη (επιμ.), Εγκλημα, Κράτος & Ποινική Δικαιοσύνη. Σύγχρονα Ζητήματα Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας, εκδ. Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 2016, 492-502.
 228. Περί εθνικής ομοψυχίας ως ακρογωνιαίου λίθου της εθνικής ανασυγκρότησης,περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015.
 229. Ο διορισμός βουλευτών ως υπουργών και η διάκριση των εξουσιών, περ. Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τ. 60: 2016, 16-27 = Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Καράκωστα, τ. Α’, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 650-664 = Πρακτικά Συνεδρίου Ενωσης Ελλήνων Εισαγγελέων (Μάνη, 26-28.6.2015) με  τίτλο: « Η ισοτιμία των τριών εξουσιών» και με επιμ. Λ. Κοτσαλή/ Δημ. Ασπρογέρακα/ Παρ. Αδάμη, Αθήνα: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2016, 39-60 = περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015.
 230. Η δημογραφική κατάρρευση απειλεί την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 17, Χειμώνας 2015-2016, 12-15.
 231. The Protection of Whistleblowers in Greece following the Introduction of Law-Nr. 4254/2014. Some Critical Remarks. Paper presented in Nicosia, within the frame of a Conference on Whistleblowing (“SpeakUp Conference), which was organized by Transparency International Cyprus on 22.10.2015, EUCPN Newsletter, February 2016.
 232. Πώς λειτουργεί μια πολιτική ιδιοφυία. Στοιχεία από την προσωπικότητα του Ελ. Βενιζέλου, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 18, Ανοιξη 2016, 21-23.
 233. Η επιμέτρηση της ποινής και τα προκύπτοντα πλαίσια συνήθων ποινών στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική (από κοινού με Ευστρ. Παπαθανασόπουλο, Φωτ. Κόκκορη και Ευάγγ. Ι. Χαϊνά), περ. «Εγκληματολογία», τχ. 1-2 2015, 8-16.
 234. Πολιτικό Εγκλημα και Τρομοκρατία – Δύστροπες Σχέσεις και Μεταλλάξεις (από κοινού με τον Βασίλη Χ. Καρύδη), στη συλλογική έκδοση «Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής πράξης», με επιμ. Α.-Ι.Δ. Μεταξά, τ. Β’ («Πολιτική Ψυχολογία»), Αθήνα: εκδ. Ι. Σιδέρη, 2016, 441-459.
 235. Ιδέες για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς νέους φόρους, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 19, φθινόπωρο 2016, σελ. 40-42.
 236. Anti-corruption measures: the panacea of a financial cliff (together with Maria Kapardis), in: Dion, M./ Weisstub, D./ Richet, D.-L., Financial Crimes: Psychological, Technological, and Ethical Issues, Springer International Publishing as No. 68 in its series “International Library of Ethics, Law, and the New Medicine”, 2016, 3-31.
 237. Το Αίνιγμα της Αρχαίας Ελλάδας. Εξηγώντας στα Παιδιά τον Αρχαιοελληνικό Πολιτισμό, Αθήνα: εκδ. Φερενίκη, 2017, σσ. 49. Παρουσίαση του βιβλίου στο κοινό
 238. Προλεγόμενα στο έργο: Βίκτωρ Π. Τσιλώνης, Η Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, 13-14.
 239. To Kυπριακό Παράδειγμα, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 20, Ανοιξη 2017, σελ. 52-53.
 240. Σχολική Διαμεσολάβηση. Εννοιολογική Προσέγγιση και Στρατηγικές (από κοινού με Φώτη Σπυρόπουλο, Δ.Ν.), σε: Θέοδ. Β. Θάνο/ Αντ. Γ. Τσατσάκη (επιμ.), Σχολική Βία  και Σχολικός Εκφοβισμός, Θεσσαλονίκη: εκδ. Κυριακίδη, 2018, 147-161 = ηλεκτρονικό περιοδικό http://www.crimetimes.gr/ τχ. 2, Απρίλιος 2017.
 241. Κοινωνική Δικαιοσύνη. Μεταλλάσσοντας τις Προκλήσεις σε Ευκαιρίες, Ένα Δοκίμιο, με Πρόλογο του Ακαδημαϊκού Ευάγγ. Μουτσόπουλου και Εισαγωγή του Καθηγ. Πέτρου Παραρά, σειρά «Βιβλιοθήκη του Πολίτη», αρ. 6, των εκδόσεων Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2017, σσ. 306 (πρβλ. κατωτ., αρ. 247). Παρουσίαση του βιβλίου από την «Καθημερινή της Κυριακής», 12.8.2018, σελ. 11 (Τέχνες & Γράμματα).
 242. Droit pénal et Procédure pénale en Grėce (in collaboration with Ath. Sykiotou), in: S. Vrellis (dir.), Droit de la Grèce, Paris: Association Henri Capitant:/ LGDJ, 2018, 39-46.
 243. Social Justice as a new objective of Criminal Policy, beyond Restorative Justice, in: Theo Gavrielides (ed.), Routledge International Handbook of Restorative Justice, London: Routledge, 2018 (under publication).
 244. In search for a new Eutopia in Criminal Policy: The Role of Social Justice, in: Ceremonial Presentation of the Festschrift in Honour of Prof. Dr. Nestor Courakis, Keynote Speech, Freiburg/ Br.: Max-Planck Gesellschaft, 2017, 40-57
 245. Self-defense as a domain of modern paternalism: The need of social solidarity and cohesion, in: Charis Papacharalambous (ed.), Paternalism and Criminal Law Discourse. Modern Problems of an Old Query, Peter Lang, 2018, 135-145.
 246. Εγκληματολογικό Λεξικό (επιμ. από κοινού με Κ.Δ. Σπινέλλη και Μαρία Κρανιδιώτη), Αθήνα: εκδ. Τόπος, 2018, σσ. 1358. Στο συλλογικό αυτό έργο, ο Νέστωρ Κουράκης επιμελήθηκε τα ακόλουθα λήμματα: Βία γηπεδική, εγκλήματα οικονομικά, εγκληματολογία συνθετική, θανατική ποινή, κοινωνική αποδιοργάνωση (από κοινού με την Κ.Δ. Σπινέλλη), κύρωση, ληστεία, μετασωφρονιστική μέριμνα (από κοινού με την Φωτ. Μηλιώνη), μέτρα ασφαλείας, ποινή, ποινολογία/ ποινική καταστολή, σωφρονιστικό δίκαιο και σωφρονιστικό σύστημα.
 247. Η Κοινωνική Δικαιοσύνη ως νέος στόχος της Αντεγκληματικής Πολιτκής, Ποινικά Χρονικά, ΞΗ’ 2018, 577-586 (πρβλ. ανωτ., αρ. 241).
 248. Πρόλογος στη μονογραφία: Κωνστ. Πανάγου, Σεξουαλική βία μεταξύ κρατουμένων: Ο κοινωνικός έλεγχος του φαινομένου σε τυπικό και άτυπο επίπεδο, Αθήνα: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2018, 9-13.
 249. Το Πνεύμα της Αρχαίας Σπάρτης. Μικρές Ιστορίες από τα «Αποφθέγματα Λακεδαιμονίων» του ΠλούταρχουΠρόλογος Γεωργίου Σταϊνχάουερ, Αθήνα: εκδ. Φερενίκη, 2018, σσ. 125.
 250. Επιμέτρηση της Ποινής στην Ελλάδα: Σκέψεις για την Αποφυγή Ανισοτήτων ενώπιον του Ποινικού Νόμου, στον Τιμητικό Τόμο Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου, υπό δημοσίευση, 2019.
 251. Συμβολή στη Μελέτη του Αστυνομικού Αφηγήματος. Εισαγωγικές Επισημάνσεις, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση, (επαναθεωρημένη μορφή του δημοσιεύματος αρ. 197), υπό δημοσίευση, 2019.
 252. Constraints on deciding sentence severity by judges in Greece, in: Charis Papacharalambous (ed.), Aims of Punishment, Nomos / Sakkoulas, 2019 (under publication).
 253. Το πρόβλημα της υποτροπής νεαρών αποφυλακισμένων στην Ελλάδα. Πορίσματα επαναληπτικής (follow-up) έρευνας του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (Πανεπιστήμιο Αθηνών), σε: Χρ. Ζαραφωνίτου κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά 1ου ετήσιου συνεδρίου της «Επανόδου» με θέμα «Επάνοδος: Η Πορεία προς την Κοινωνική Επανένταξη», Αθήνα: Διόνικος, 2018, 31-39.