«Η ποινική επικαιρότητα των πλατωνικών “Νόμων”»

Προλεγόμενα στο έργο «Πλάτωνος Νόμοι» (απόδοση Βασ. Μοσκόβη), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1988, τ. Α΄, 1-6 και σε αναθεωρημένη μορφή με τον τίτλο «Η ποινική επικαιρότητα των πλατωνικών “Νόμων”», στον συλλογικό τόμο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλοσοφική και Νομική Σχολή), Πλάτωνος Νόμοι, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (7-8.5.2001), Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2003, 23-29 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 17 – 25.