Συμβολή στη μελέτη των πηγών του έργου «Τακτικά» Λέοντος Στ’ του Σοφού και του τρόπου προσέγγισης από αυτό των θρησκευτικών ζητημάτων

Συμβολή στη μελέτη των πηγών του έργου «Τακτικά» Λέοντος Στ’ του Σοφού και του τρόπου προσέγγισης από αυτό των θρησκευτικών ζητημάτων, στον: Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Σπ. Τρωιάνο, Αθήνα, 2013, σελ. 705-737 (πρβλ. ανωτ., αρ. 189).