Σωφρονιστική Νομοθεσία

Σωφρονιστική Νομοθεσία (3η έκδοση 1995 από κοινού με την Κ. Δ. Σπινέλλη και σε συνεργασία με τον Ν. Κουλούρη και τον Ν. Τσούλο), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, (α΄ έκδ. 1990, β΄ έκδ. 1992, δ΄έκδ. 2001). Στις σελίδες 75-106 του έργου αυτού δημοσιεύεται η μελέτη του σ. «Συνολική αποτίμηση και σύνδεση με το παρελθόν του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων» (αναδημοσίευση της μελέτης στα «Σύγχρονα Θέματα» τεύχ. 41 – 42, Ιούνιος 1990, 82-92).