Το Γερμανικό Ποινικό Δίκαιο

Το Γερμανικό Ποινικό Δίκαιο (γενική μεταφραστική επιμέλεια, επεξεργασία συγκριτικών πινάκων και συγγραφή ορισμένων από τις συγκριτικές παρατηρήσεις στην ελληνική έκδοση του έργου του H.- H. Jescheck, Das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland, Eine Einführung), Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας, 1987, στη σειρά «Ποινικά» αρ. 25).