Το μέλλον της εγκληματικότητας και η εγκληματολογία του μέλλοντος υπό τη σκιά της παγκοσμιοποίησης

Το μέλλον της εγκληματικότητας και η εγκληματολογία του μέλλοντος υπό τη σκιά της παγκοσμιοποίησης, περ. Ποινική Δικαιοσύνη και Εγκληματολογία, τχ. 2: Οκτώβριος 2009, 67 – 73:(πρβλ. και κατωτ., αρ. 175).