Το ποινικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας υπό το πρίσμα του νέου εταιρικού και χρηματιστηριακού δικαίου

Το ποινικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας υπό το πρίσμα του νέου εταιρικού και χρηματιστηριακού δικαίου (ν. 3016/2002, 3340/ 2005 και 3604/ 2007) (από κοινού με τον Δημ. Ζιούβα), περ. Ποινικός Λόγος, 1/ 2007, 5 – 29 και στο συλλογικό έργο του ιδίου σε συνεργ. με Δημ. Ζιούβα “Τα Οικονομικά Εγκλήματα, ΙΙ”,  Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας 2007, 117 – 170 (πρβλ. ανωτ., αρ. 14).