Τέσσερα παράλληλα συστήματα νομιμότητας στην Ελλάδα της Κατοχής

Τέσσερα παράλληλα συστήματα νομιμότητας στην Ελλάδα της Κατοχής, περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014, σελ. 72-77.

Continue reading “Τέσσερα παράλληλα συστήματα νομιμότητας στην Ελλάδα της Κατοχής”

Δυσχέρειες στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς

Δυσχέρειες στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς, Παρατηρήσεις με την ιδιότητα του προεδρεύοντος στη συνεδρία με αντικείμενο τα εγκλήματα διαφθοράς, σε συνέδριο στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 24 & 25.4.2015, εις: Μαρία Καϊάφα – Γκμπάντι (επιστ. εποπτ.), Εγκλημα & Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα, τ. 3., Αθήνα: έκδ. Δίκαιο και Οικονομία, 2015, σελ. 580-582.

Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά. Το Πρόβλημα και οι Τρόποι Επίλυσής του

Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά. Το Πρόβλημα και οι Τρόποι Επίλυσής του, επιμ. από κοινού Νέστορα Κουράκη με Αναστ. Σαμαρά-Κρίσπη και με τη συνεργασία Σίλιας Λιάγκουρα, Αθήνα/ Κομοτηνή: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2015, σς. 290.

Continue reading “Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά. Το Πρόβλημα και οι Τρόποι Επίλυσής του”

Προλεγόμενα στο έργο: Βίκτωρ Π. Τσιλώνης, Η Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Προλεγόμενα στο έργο: Βίκτωρ Π. Τσιλώνης, Η Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, 13-14.

«Στάσεις» για τα αίτια της διαφθοράς στην Ελλάδα και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της σε περίοδο κρίσης

Πορίσματα έρευνας σε φοιτητές Ελληνικών πανεπιστημίων

«Στάσεις» για τα αίτια της διαφθοράς στην Ελλάδα και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της σε περίοδο κρίσης. Πορίσματα έρευνας σε φοιτητές Ελληνικών πανεπιστημίων, στο συλλογικό έργο: Νέστορα Κουράκη και Αναστ. Σαμαρά (επιμ.) με τη συνεργασία Σίλιας Λιάγκουρα, «Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά. Το Πρόβλημα και οι Τρόποι Επίλυσής του», 2015 (ανωτ., αρ. 225)= σε: Δημ. Ζιούβα (επιμ.), Δίκαιο & Πολιτική κατά της Διαφθοράς, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, 405-420 (πρβλ. και ανωτ., αρ. 217).

Continue reading “«Στάσεις» για τα αίτια της διαφθοράς στην Ελλάδα και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της σε περίοδο κρίσης”

Ο θεσμός του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Εισαγωγική και κριτική προσέγγιση στον θεσμό ιδίως μετά τη θέσπιση του Ν. 4205/2013

Ο θεσμός του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση. Εισαγωγική και κριτική προσέγγιση στον θεσμό ιδίως μετά τη θέσπιση του Ν. 4205/2013, Ποινικά Χρονικά ΞΕ’ 2015, 321-325 = Τιμητικός Τόμος Χριστόφορου Δ. Αργυρόπουλου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, 945-957 = Δήμητρα Φ. Σορβατζιώτη (επιμ.), Εγκλημα, Κράτος & Ποινική Δικαιοσύνη. Σύγχρονα Ζητήματα Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας, εκδ. Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 2016, 492-502.

Continue reading “Ο θεσμός του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση”

Περί εθνικής ομοψυχίας ως ακρογωνιαίου λίθου της εθνικής ανασυγκρότησης

Περί εθνικής ομοψυχίας ως ακρογωνιαίου λίθου της εθνικής ανασυγκρότησης,περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015.

Continue reading “Περί εθνικής ομοψυχίας ως ακρογωνιαίου λίθου της εθνικής ανασυγκρότησης”

Ο διορισμός βουλευτών ως υπουργών και η διάκριση των εξουσιών

Ο διορισμός βουλευτών ως υπουργών και η διάκριση των εξουσιών, περ. Επιθεώρησις Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, τ. 60: 2016, 16-27 = Τιμητικός Τόμος Ιωάννη Καράκωστα, τ. Α’, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017 650-664 = Πρακτικά Συνεδρίου Ενωσης Ελλήνων Εισαγγελέων (Μάνη, 26-28.6.2015) με  τίτλο: « Η ισοτιμία των τριών εξουσιών» και με επιμ. Λ. Κοτσαλή/ Δημ. Ασπρογέρακα/ Παρ. Αδάμη, Αθήνα: εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 2016, 39-60 = περ. «Νέα Πολιτική», Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015.

Continue reading “Ο διορισμός βουλευτών ως υπουργών και η διάκριση των εξουσιών”

Η δημογραφική κατάρρευση απειλεί την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων

Η δημογραφική κατάρρευση απειλεί την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων, περ. «Νέα Πολιτική», τχ. 17, Χειμώνας 2015-2016, 12-15.

Continue reading “Η δημογραφική κατάρρευση απειλεί την ιστορική συνέχεια των Ελλήνων”

The Protection of Whistleblowers in Greece following the Introduction of Law-Nr. 4254/2014.

Some Critical Remarks

The Protection of Whistleblowers in Greece following the Introduction of Law-Nr. 4254/2014. Some Critical Remarks. Paper presented in Nicosia, within the frame of a Conference on Whistleblowing (“SpeakUp Conference), which was organized by Transparency International Cyprus on 22.10.2015, EUCPN Newsletter, February 2016.