«Στάσεις» για τα αίτια της διαφθοράς στην Ελλάδα και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της σε περίοδο κρίσης

Πορίσματα έρευνας σε φοιτητές Ελληνικών πανεπιστημίων

«Στάσεις» για τα αίτια της διαφθοράς στην Ελλάδα και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της σε περίοδο κρίσης. Πορίσματα έρευνας σε φοιτητές Ελληνικών πανεπιστημίων, στο συλλογικό έργο: Νέστορα Κουράκη και Αναστ. Σαμαρά (επιμ.) με τη συνεργασία Σίλιας Λιάγκουρα, «Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά. Το Πρόβλημα και οι Τρόποι Επίλυσής του», 2015 (ανωτ., αρ. 225)= σε: Δημ. Ζιούβα (επιμ.), Δίκαιο & Πολιτική κατά της Διαφθοράς, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2016, 405-420 (πρβλ. και ανωτ., αρ. 217).

Continue reading “«Στάσεις» για τα αίτια της διαφθοράς στην Ελλάδα και για τις δυνατότητες αντιμετώπισής της σε περίοδο κρίσης”