Η «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη «μεταξύ της θείας και ανθρώπινης δικαιοσύνης». Μια εγκληματολογική προσέγγιση

Η «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη «μεταξύ της θείας και ανθρώπινης δικαιοσύνης». Μια εγκληματολογική προσέγγιση, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο Γενέθλιον Αποστόλου Γεωργιάδη, Αθήνα – Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, τ. ΙΙ, 2006, 2689-2720:.