Επιμέτρηση της ποινής και Δικαιώματα του Ανθρώπου

Επιμέτρηση της Ποινής και Αντεγκληματική Πολιτική, περ. Ποινικά Χρονικά ΝΖ΄ 2007, 289-295 και σε γαλλική απόδοση: Le prononcé de la peine et les Droits de l’ Homme, εις: Alice Yotopoulos – Marangopoulos (dir.), Droits de l’ Homme et Politique anticriminelle, Athènes/Komotini/Bruxelles, 2007, 31 – 52 = Πεπραγμένα Διεπιστημονικού Φροντιστηρίου 2012-2013 με τίτλο «Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο», που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης (Καθηγητής Ιωάννης Στράγγας), τόμος 6Β, εκδ. Σάκκουλα/ Nomos Verlag/ L’ Harmattan, σελ. 869-903. Επίσης, δημοσιεύθηκε με τίτλο “Επιμέτρηση της ποινής και Δικαιώματα του Ανθρώπου“, στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Αργύριο Καρρά, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, σελ. 79-95.