Έκθεση για την Κατάσταση στις Ελληνικές Φυλακές και τις Δυνατότητες Βελτίωσης του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας

Έκθεση για την Κατάσταση στις Ελληνικές Φυλακές και τις Δυνατότητες Βελτίωσης του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας (η Έκθεση καταρτίσθηκε από τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας, με επιστημονικούς συνεργάτες τον Νέστορα Κουράκη και τον Ιάκωβο Φαρσεδάκη), Αθήνα: Τυπογραφείο της Βουλής, 1994, σσ. 47.

The Future of Criminality and the Criminology of Future under the Shadow of Globalization

The Future of Criminality and the Criminology of Future under the Shadow of Globalization, Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙ, 2010, 1873-1887 (πρβλ. και ανωτ., αρ. 167).