Προσφορά και έργο του Ι. Μ. Δασκαλόπουλου, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατό του

Προσφορά και έργο του Ι. Μ. Δασκαλόπουλου, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατό του (από κοινού με την Κ. Δ. Σπινέλλη), Ποινικά Χρονικά ΛΖ΄ 1987, 689-691.

Σωφρονιστική Νομοθεσία

Σωφρονιστική Νομοθεσία (3η έκδοση 1995 από κοινού με την Κ. Δ. Σπινέλλη και σε συνεργασία με τον Ν. Κουλούρη και τον Ν. Τσούλο), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, (α΄ έκδ. 1990, β΄ έκδ. 1992, δ΄έκδ. 2001). Στις σελίδες 75-106 του έργου αυτού δημοσιεύεται η μελέτη του σ. «Συνολική αποτίμηση και σύνδεση με το παρελθόν του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων» (αναδημοσίευση της μελέτης στα «Σύγχρονα Θέματα» τεύχ. 41 – 42, Ιούνιος 1990, 82-92).

Ευθανασία: Ενα Ακανθώδες Ζήτημα

Ευθανασία: Ενα Ακανθώδες Ζήτημα, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, επιμέλεια (από κοινού με την Κ.Δ. Σπινέλλη) του συλλογικού έργου και τελική θεώρηση της Εισαγωγής και της Εκθεσης των Πορισμάτων του τόμου, σελ. 9 – 15, 17 – 62.