Σχολική Διαμεσολάβηση. Εννοιολογική Προσέγγιση και Στρατηγικές

Σχολική Διαμεσολάβηση. Εννοιολογική Προσέγγιση και Στρατηγικές (από κοινού με Φώτη Σπυρόπουλο, Δ.Ν.), σε: Θέοδ. Β. Θάνο/ Αντ. Γ. Τσατσάκη (επιμ.), Σχολική Βία  και Σχολικός Εκφοβισμός, Θεσσαλονίκη: εκδ. Κυριακίδη, 2018, 147-161 = ηλεκτρονικό περιοδικό http://www.crimetimes.gr/ τχ. 2, Απρίλιος 2017.

Continue reading “Σχολική Διαμεσολάβηση. Εννοιολογική Προσέγγιση και Στρατηγικές”