Βία και Δημοκρατία

Βία και Δημοκρατία. Πολιτικές Υποθήκες του Παν. Κανελλόπουλου για την Πολιτική Βία, ελλην. έκδ. του περ. “Foreign Affairs”, Ιούλιος 2012, σελ. 86-97˙ πρβλ. τη μελέτη του Νέστορα Κουράκη: Παναγιώτης Κανελλόπουλος και Πολιτική Βία. Εναντίωση στη Βία αλλά και Μετριοπάθεια στην Αντιμετώπιση των Ηπιότερων Μορφών της, εις: Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου (επιμ.), Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο (Αθήνα, 22-25.11.2012), Αθήνα 2013, σελ. 127-142.